โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

สิ่งแวดล้อม อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมนุษย์

สิ่งแวดล้อม ในสภาพของดินแดนที่มีลักษณะเป็นเมือง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมนุษย์นั้นมีหลายปัจจัย เสียง การแผ่รังสี การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซีโนไบโอติกส์ ปริมาณเกลือของโลหะหนักที่เพิ่มขึ้นในน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ พิษต่อตับและการกลายพันธุ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น การทำแท้งที่เกิดขึ้นเองในระดับสูง การคลอดก่อนกำหนด ความผิดปกติหลายอย่าง ภาวะมีบุตรยาก การเสียชีวิตของทารกและทารกปริกำเนิด

การยับยั้งปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องทุติยภูมิเพิ่มความถี่ของโรคติดเชื้อ และเพิ่มความเสี่ยงของเนื้องอกวิทยา การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้ ปฏิกิริยาพารา ภูมิแพ้และอาการแพ้หลอก พยาธิสภาพภูมิต้านตนเอง การเพิ่มภาระของการกลายพันธุ์ในประชากรมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนเด็กที่มีความผิดปกติของโครโมโซม และอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

สิ่งแวดล้อม

การลดลงของศักยภาพทางปัญญาของประชากร และการเพิ่มจำนวนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เนื่องจากการละเมิดสัณฐานวิทยา และความแตกต่างของเปลือกสมองในระยะตัวอ่อนต้น เร่งอัตราการชราภาพและลดช่วงชีวิตที่กระฉับกระเฉง ลดอายุขัย การเกิดขึ้นของโรคที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง กลุ่มอาการหายใจลำบาก กลุ่มอาการตึงเครียด แนวความคิดในการปกป้องสุขภาพ ของประชากรพิจารณาลดผลกระทบ

ซึ่งมาจากสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเพิ่มความจุสำรองของร่างกายเป็นหนึ่งในภารกิจของยาป้องกัน ทั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมของกรมสุขศึกษา ศูนย์อนามัยและระบาดวิทยา คือการจัดองค์กรงานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของประชากร รวมทั้งผ่านสื่อต่างๆ ข้อมูลที่เสนอควรรวมถึง พร้อมด้วยลักษณะของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและผลที่ตามมา มาตรการเพื่อแก้ไขภาวะสุขภาพ และดำเนินการชุดของมาตรการปรับปรุงสุขภาพส่วนบุคคล

มุ่งกระตุ้นกลไกการป้องกันและระดมกำลังสำรองของร่างกาย ในหมู่พวกเขามีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงการแข็งตัวของร่างกาย โภชนาการที่มีเหตุผลการให้วิตามินการทำให้เป็นปกติ ของการเผาผลาญมาโครและไมโครอิลิเมนต์ เนื้อหาของการฝึกอบรมควรมีความแตกต่างกัน สำหรับประชากรประเภทต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ครูของสถาบันการศึกษาผู้ปกครองเด็กนักเรียน ตัวอย่างเช่น โครงการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับเด็กนักเรียน

ควรมีประเด็นเรื่องการฝึกอบรมด้าน สิ่งแวดล้อม การให้ความรู้เรื่องการเคารพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างมีสติและสม่ำเสมอ ในโปรแกรมสำหรับพนักงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำเป็นต้องยกประเด็นของการดำเนินการตามกฎระเบียบทางเทคโนโลยีอย่างมั่นคง ซึ่งกำหนดมาตรการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ปัญหาของการเพิ่มความเข้มข้นการผลิต และการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถแก้ไขได้ หากไม่มีการวิเคราะห์การเจ็บป่วยของคนงาน

สาเหตุของความทุพพลภาพของพวกเขา แม้จะมีมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพการทำงานที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ แต่พารามิเตอร์ของการผลิตที่ไม่เอื้ออำนวย และปัจจัยทางวิชาชีพในหลายอุตสาหกรรม ยังคงเกินระดับที่อนุญาตโดยกฎหมายสุขาภิบาล สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของระดับของการเจ็บป่วยทั่วไป และจากการทำงานตลอดจนการเกิดพิษ การบาดเจ็บจากการทำงาน มีการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสภาพการทำงาน

อัตราการเจ็บป่วยที่มีความทุพพลภาพชั่วคราว ตามที่สถาบันวิจัยอาชีวเวชศาสตร์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนแบ่งของอิทธิพลของปัจจัย ในสภาพแวดล้อมการทำงานสามารถเข้าถึง 25 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีพ ลักษณะและขอบเขตของผลกระทบ ที่มีต่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการคุ้มครองโดยรวมและส่วนบุคคล ตลอดจนมาตรการป้องกันทางการแพทย์ ควรรวมอยู่ในโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับทั้งผู้ปฏิบัติงาน

บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการคนงานในอุตสาหกรรม แม้แต่แพทย์ประจำครอบครัว เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพในหมู่ประชากร ที่ทำงานในภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจ ยังต้องได้รับคำแนะนำในเรื่องของอาชีวเวชศาสตร์ สภาพการทำงานไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียว ในการพัฒนาความผิดปกติของร่างกาย และความผิดปกติของระบบประสาท ระดับของการเจ็บป่วยได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจัยที่ไม่ก่อให้เกิดผลงาน

สถานะครอบครัวและการเงิน นิสัยที่ไม่ดี โภชนาการ ความเครียดในครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการก่อตัว ของการเจ็บป่วยด้วยความทุพพลภาพชั่วคราวใน 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของสตรีวัยทำงาน ความเครียดทางจิตประสาทที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม มีส่วนทำให้จำนวนโรคไม่ติดต่อจำนวนมากเพิ่มขึ้น หัวใจและหลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ การย่อยอาหาร ความผิดปกติทางจิต การเผยแพร่ความรู้และทักษะ ตามหลักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มต่างๆ

ประชากรในด้านการป้องกันโรค เพิ่มกิจกรรมทางการแพทย์และสังคมของประชากร การดำเนินการตามคำแนะนำทางการแพทย์ เน้นที่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การเคารพสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตใจที่ดี สภาพแวดล้อมในครอบครัวและทีม เป็นงานที่แก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบันรอสโปเตรบนาดซอร์ ในด้านการศึกษาสุขอนามัยของประชากร งานเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในกระบวนการ ของการนำระบบที่เป็นหนึ่งเดียวของการศึกษาที่ถูกสุขลักษณะต่อเนื่อง

การเลี้ยงดูของประชากรซึ่งให้การฝึกอบรมในทุกด้านที่จำเป็น พ่อแม่ในอนาคต เด็กวัยก่อนวัยเรียน เด็กวัยประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย นักเรียนของสถาบันการศึกษาพิเศษระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่า คนงานในสถานประกอบการและสถาบัน คนงานที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ผู้ว่างงาน คนพิการเนื่องจากอายุหรือภาวะสุขภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมมวลชนของกลุ่มประชากรต่างๆ และประสิทธิภาพของระบบการศึกษา

การเลี้ยงดูที่ถูกสุขลักษณะอย่างต่อเนื่องอย่างทั่วถึง จำเป็นต้องฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำงานโดยตรงกับกลุ่มประชากรข้างต้น เหล่านี้เป็นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการโพลีคลินิกเด็กและห้องเด็กที่มีสุขภาพดี สถานศึกษาก่อนวัยเรียนและสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเฉพาะทางระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป พนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ แพทย์และเจ้าหน้าที่การแพทย์ของสถาบันการแพทย์

การป้องกันและสุขภาพ นักการศึกษาและครู นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ที่ให้บริการเด็กและผู้พิการ ควรเตรียมโปรแกรมและหลักสูตรพิเศษไว้ สำหรับพวกเขา รวมถึงแง่มุมที่จำเป็นทั้งหมดของการศึกษาอย่างถูกสุขลักษณะ ของกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม พื้นฐานของความรู้ทางจิตวิทยาและการสอน วิธีการและวิธีการทำงานกับประชากรและสื่อ องค์กรของงานด้านการศึกษาด้านสุขอนามัยในองค์กรและสถาบันต่างๆ การรักษาและป้องกันโรค การศึกษา อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และสวัสดิการสาธารณะของรัฐบาลกลาง

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :  บูลด็อก ที่มาของสายพันธุ์และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบูลด็อก